ډنډوره - اووه ویشتمه برخه / Dandora - Episode 27


10 views - 4 weeks ago - by LemarTV


د دندوری موضوعات مرکه د وکیل سره طنزی سندره ننګرهار ته چی والی راځی شفاخانه شیخ زاهد دکوتل د سرک مشکلات ثبت...