ډنډوره - اووه ویشتمه برخه / Dandora - Episode 27


29 views - 9 months ago - by LemarTV


د دندوری موضوعات مرکه د وکیل سره طنزی سندره ننګرهار ته چی والی راځی شفاخانه شیخ زاهد دکوتل د سرک مشکلات ثبت...